Thời gian xử lý đơn đặt hàng trước khi gửi hàng đi là bao lâu?

Tất cả các đơn đặt hàng được đóng gói và vận chuyển trong vòng 48 giờ làm việc.