Bạn có gửi số theo dõi (tracking #) hàng đang vận chuyển?

Có, nếu phương thức vận chuyển bạn chọn có cho số theo dõi (tracking #). Sau khi đơn hàng của bạn được vận chuyển, số theo dõi (tracking #) sẽ được gửi đến cho bạn qua email bạn đã cho EILEEN MAI® lúc mua hàng.