EILEEN MAI® nhận các loại thanh toán nào cho các đơn đặt hàng?

Tất cả các đơn đặt hàng có thể được thanh toán bằng VISA, Master Card, Discover, American Express thông qua Paypal.