Bạn có gửi điện thư (email) xác nhận đơn hàng?

Có, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi một email khác thông báo sau khi đơn hàng bạn đặt đã được gửi. Nếu bạn không nhận được các email xác nhận này, xin vui lòng kiểm tra thư mục rác hoặc liên lạc với chúng tôi qua email:  info@KhoeDepTuNhien.com hoặc  skincare@eileenmai.com