CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA EILEEN MAI TRỰC TUYẾN

Cập Nhật tháng 4 năm 2012

Chúng tôi tại Eileen Mai International Beauty trực tuyến cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của quý khách và trân trọng mối quan hệ mà chúng tôi có với quý khách. Việc quý khách viếng thăm trang web này được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này và các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này mô tả loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trên trang web của Eileen Mai International Beauty, hiện có địa chỉ là (“Trang Web”), chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này như thế nào và có thể chia sẻ các thông tin đó với ai. Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân của chúng tôi cũng nêu các biện pháp mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ an toàn các thông tin này cũng như quý khách làm cách nào để truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nó cũng giải thích làm thế nào để quý khách có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của quý khách hoặc nhận các thông tin liên lạc về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này chỉ điều chỉnh các thông tin được cung cấp cho Eileen Mai International Beauty Trực tuyến thông qua Trang Web. Nó không điều chỉnh bất kỳ thông tin hoặc thông tin liên lạc nào khác mà liên quan đến Eileen Mai International Beauty, ví dụ như các thông tin liên lạc từ các quầy bán hàng Eileen Mai International Beauty đặt tại các cửa hàng bán lẻ ngoại tuyến. Nếu quý khách viếng thăm một trong các trang hoặc trang web khu vực khác của chúng tôi, hoặc kết nối đến trang hoặc trang web khác từ Trang Web này, quý khách được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật thông tin cá nhân được áp dụng cho trang hoặc trang web đó và chúng tôi khuyến cáo rằng quý khách cần tham vấn chính sách bảo mật thông tin cá nhân đó.

Thông tin mà chúng tôi thu thập và chúng tôi sử dụng các thông tin đó như thế nào
Quý khách có thể chọn cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân khi quý khách viếng thăm Trang Web của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách quyết định hoàn tất bản điều tra trực tuyến hoặc mẫu đăng ký người sử dụng, quý khách có thể được đề nghị cung cấp các thông tin nhất định như thông tin liên lạc của quý khách (tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín, số điện thoại), nhóm tuổi, giới tính và sản phẩm và/hoặc mỹ phẩm mà quý khách quan tâm, nhãn hiệu và sản phẩm mà quý khách sử dụng.
Nếu quý khách muốn chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ quý khách, xin vui lòng không cung cấp bất kỳ thông tin nào như vậy cho chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân bởi Eileen Mai International Beauty Trực tuyến Emails tiếp thị
Nếu quý khách lựa chọn như vậy, các thông tin mà quý khách cung cấp có thể được Eileen Mai International Beauty Trực tuyến sử dụng để tạo ra và chuyển đến cho quý khách các email ví dụ như các bản tin, bản điều tra hoặc các thông điệp email khác bao gồm các thông tin về sản phẩm và sự kiện, mẹo sử dụng hoặc chương trình xúc tiến về mỹ phẩm (“Email”). Nếu quý khách lựa chọn nhận các Email và sau đó quyết định rằng quý khách không muốn nhận các Email này nữa, vui lòng xem Mục “Lựa chọn của quý khách” dưới đây. Quý khách có thể có được lợi ích nhận thông tin từ Eileen Mai International Beauty Trực tuyến thông qua thư hoặc điện thoại ngay cả khi quý khách không lựa chọn nhận Email. Nếu quý khách không muốn nhận thư hoặc điện thoại trực tiếp, vui lòng xem Mục “Lựa chọn của quý khách” dưới đây.

Thông điệp văn bản
Nếu quý khách lựa chọn như vậy, quý khách có thể cung cấp số điện thoại di động của quý khách để nhận các tin nhắn thông báo bao gồm thông tin về sản phẩm và sự kiện, mẹo sử dụng hoặc chương trình xúc tiến về mỹ phẩm (“Tin nhắn Văn bản”). Eileen Mai International Beauty Trực tuyến không tính phí, tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ di động của quý khách có thể tính phí cho việc gửi và/hoặc nhận tin nhắn văn bản và thời gian truy cập, cũng như bất kỳ mức phí tiêu chuẩn nào khác được áp dụng được tính bởi nhà cung cấp dịch vụ di động của quý khách. Nếu quý khách lựa chọn nhận các Tin nhắn Văn bản và sau đó quyết định rằng quý khách không muốn nhận các Tin nhắn Văn bản này nữa, vui lòng xem Mục “Lựa chọn của quý khách” dưới đây.

Thông tin liên lạc dành cho quý khách
Nếu quý khách lựa chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của quý khách, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách các thông báo liên quan đến dịch vụ bằng bất kỳ phương cách nào, bao gồm cả email, liên quan đến Trang Web hoặc liên hệ với quý khách về các thắc mắc hoặc yêu cầu của quý khách liên quan đến dịch vụ khách hàng. Các hình thức thông tin liên lạc này cần thiết để phục vụ cho quý khách, giải đáp các thắc mắc và cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng cao mà Eileen Mai International Beauty Trực tuyến dành cho các khách hàng của mình.

Dịch vụ được tùy biến
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp cho quý khách các dịch vụ được tùy biến và việc sử dụng Trang Web của chúng tôi. Ví dụ như chúng tôi có thể gợi ý các sản phẩm mà quý khách có thể quan tâm.

Sự kiện đặc biệt, bản câu hỏi và điều tra
Một cách không thường xuyên Eileen Mai International Beauty Trực tuyến có thể tài trợ cho các sự kiện đặc biệt (như các cuộc thi, sweepstakes hoặc sự chào mời khác), các bản câu hỏi và điều tra. Có thể có các quy tắc cụ thể được áp dụng cho các hoạt động xúc tiến này mà giải thích về việc các thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp sẽ được xử lý như thế nào. Chúng tôi khuyến cáo mạnh mẽ rằng quý khách cần xem xét bất kỳ quy tắc nào được áp dụng trước khi tham gia. Trong chừng mực bất kỳ sự kiện đặc biệt, bản câu hỏi hoặc điều tra nào không được điều chỉnh bởi các quy tắc cụ thể, thì việc xử lý các thông tin cá nhân được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này và các mục đích của nó.

Lao động
Nếu quý khách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về lao động, ví dụ như bản sơ yếu lý lịch của quý khách, chúng tôi sẽ bảo mật các thông tin cá nhân đó và sử dụng các thông tin cá nhân đó chỉ để xem xét các cơ hội việc làm trong hiện tại và trong tương lai dành cho quý khách và liên hệ với quý khách về các cơ hội việc làm cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi. “Công ty Liên kết” là người hoặc chủ thể một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều bên trung gian, chi phối, thuộc quyền chi phối bởi hoặc cùng chịu chung quyền chi phối với công ty chúng tôi. Chúng tôi lưu giữ các thông tin của quý khách cho các cơ hội việc làm sau này có thể phát sinh trong 6 năm, trừ khi quý khách thông báo cho chúng tôi rằng quý khách không muốn chúng tôi lưu giữ thông tin của quý khách nữa.

Công nghệ cho phép chúng tôi tùy biến kinh nghiệm của quý khách trên trang web của chúng tôi
Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin (ví dụ như các yêu cầu truy cập web, địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời điểm yêu cầu của quý khách) về việc quý khách viếng thăm Trang Web của chúng tôi và để tăng cường và tùy biến kinh nghiệm của quý khách trên Trang Web của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ Giao thức Internet (IP) xác định máy tính hoặc thiết bị của quý khách và định vị khu vực địa lý của quý khách cho mục đích thống kê. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ này kết hợp với các thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp trên Trang Web. Các công nghệ này có thể cung cấp nhiều thông tin khác nhau như trước đây quý khách đã từng viếng thăm Trang Web của chúng tôi hay chưa. Các công nghệ này cũng cho phép quý khách có thể lưu giữ các ưa thích của mình. Mỗi công nghệ được giải thích như sau.

Web Beacon và theo dõi các kết nối
Web beacon (còn gọi là clear gif và pixel tag), công nghệ theo dõi kết nối và/hoặc công nghệ tương tự bao gồm các đường mật mã và được bao gồm trên các trang của Trang Web của chúng tôi. Web beacon thường được sử dụng cùng với cookies và thường không để cho các người sử dụng Trang Web nhìn thấy. Web beacon có thể truyền tải thông tin tới các bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và có thể được sử dụng để theo dõi phản ứng của khách hàng đối với các quảng cáo nhất định, để cải thiện quảng cáo tương tác và tăng cường hỗ trợ khách hàng cũng như nâng cao khả năng sử dụng. Nếu quý khách từ chối các cookies của chúng tôi (xem “Cookies” dưới đây), quý khách sẽ ngăn không cho Web beacons truyền tải các thông tin này về quý khách và có thể hạn chế việc quý khách sử dụng một số tính năng trên Trang Web của chúng tôi.

Cookies
Cookies trình duyệt (browser cookies) là các bit văn bản được đặt trong ổ cứng trên máy tính của quý khách khi quý khách viếng thăm Trang Web của chúng tôi. Flash cookies tương tự như cookies trình duyệt ngoại trừ flash cookies có thể lưu trữ dữ liệu phức tạp hơn là các đoạn văn bản đơn giản và được lưu giữ trong trình duyệt của quý khách chứ không phải trong ổ cứng máy tính của quý khách.
Quý khách có thể lựa chọn để trình duyệt của quý khách và/hoặc các tính năng trong trình duyệt của quý khách như flash thông báo cho quý khách về, hoặc tự động từ chối cookies. Nếu quý khách từ chối cookies của chúng tôi hoặc gỡ bỏ lựa chọn sử dụng cookies, quý khách vẫn có thể sử dụng Trang Web này, nhưng quý khách có thể bị hạn chế sử dụng một số tính năng nhất định của Trang Web này.

Các thông tin mà chúng tôi chia sẻ và chia sẻ với ai
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba để các bên này sử dụng trong việc tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của họ cho quý khách khi chưa được sự chấp thuận của quý khách, trừ trường hợp như được quy định trong (Mục “Chuyển giao Kinh doanh”) kết nối dưới đây. Ngoài ra, chúng tôi không bán hoặc theo cách khác tiết lộ thông tin cá nhân về khách viếng thăm Trang Web của chúng tôi ngoại trừ như được quy định tại đây.

Các Công ty và Đại lý Eileen Mai
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các Công ty Liên kết và Đại lý của chúng tôi mà phân phối và tiếp thị các sản phẩm Eileen Mai International Beauty. Các Công ty và Đại lý Eileen Mai International Beauty có thể sử dụng các thông tin này theo Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này bao gồm cả, nếu quý khách lựa chọn như vậy, gửi cho quý khách các Email bao gồm các thông tin về sản phẩm, mẹo sử dụng hoặc chương trình xúc tiến về mỹ phẩm. Nếu quý khách muốn chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các Công ty & Đại lý Eileen Mai International Beauty, xin vui lòng không cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi không thể cung cấp các lợi ích của Eileen Mai International Beauty Trực tuyến cho bất kỳ người nào không đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của họ với các Công ty & Đại lý Eileen Mai International Beauty.

Các bên thứ ba
Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân khác để thay mặt cho chúng tôi thực hiện các chức năng theo cách phù hợp với Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này. Ví dụ như các công ty phân tích dữ liệu, chuyên gia hỗ trợ khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ email, các công ty quản lý trang web và các công ty hỗ trợ (v.d., các công ty điều phối thư). Các bên thứ ba đó có thể được cho phép tiếp cận các thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện chức năng của mình nhưng không được sử dụng các thông tin đó mà không phải thay mặt cho chúng tôi và theo Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này.

Chuyển giao kinh doanh
Vì chúng tôi tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể bán các tài sản nhất định của chúng tôi. Trong các giao dịch đó, thông tin về người sử dụng, bao gồm cả thông tin cá nhân, nhìn chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng, và bằng cách đăng nộp thông tin cá nhân của quý khách trên Trang Web, quý khách chấp thuận rằng thông tin của quý khách có thể được chuyển giao cho các bên đó trong các trường hợp này. Quý khách có thể lựa chọn không cho phép chuyển giao thông tin của quý khách như là tài sản kinh doanh bằng cách liên hệ với chúng tôi như được quy định trong Mục “Lựa chọn của quý khách”.

Chấp hành pháp luật
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cần thiết để tuân thủ với bất kỳ pháp luật được áp dụng, quy định, thủ tục pháp lý hoặc lệnh của cơ quan nhà nước nào. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi cần thiết để ngăn chặn sự tổn hại về thể chất hoặc tổn thất về tài chính hoặc liên quan đến các hoạt động pháp lý thực tế hoặc có thể xảy ra.

Chuyển giao thông tin sang nước khác
Công ty Liên kết, các Công ty Eileen Mai International Beauty và các bên thứ ba có thể nhận các thông tin cá nhân của quý khách theo Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này và cơ sở dữ liệu mà các thông tin cá nhân của quý khách được lưu giữ tại đó sẽ được đặt tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác mà có thể không bảo đảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân giống như tại quốc gia nơi quý khách cư trú. Toàn bộ các Công ty Liên kết, các Công ty Eileen Mai International Beauty và các bên thứ ba nhận thông tin cá nhân của quý khách phải tôn trọng các tuyên bố về bảo mật thông tin cá nhân được đưa ra trong Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này, bất kể các công ty đó được đặt ở đâu. Nếu quý khách cung cấp thông tin cá nhân lên Trang Web và sau đó quyết định không muốn chấp thuận việc chuyển giao thông tin cá nhân của mình như được quy định trong đoạn này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như được quy định trong Mục “Lựa chọn của quý khách” trong Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này.

Bảo mật thông tin cá nhân của trẻ em
Nếu quý khách dưới 18 tuổi, quý khách có thể trình duyệt Trang Web của chúng tôi. Tuy nhiên, quý khách không được cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Ví dụ, quý khách không được đăng ký trên Trang Web của chúng tôi. Trang Web này không dành cho người dưới 18 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết được rằng chúng tôi vô tình nhận được thông tin cá nhân từ khách viếng thăm dưới 18 tuổi trên Trang Web, chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin từ hồ sơ dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân như thế nào
Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hợp lý cho Trang Web này để bảo vệ khỏi bất kỳ việc tiết lộ, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy không được phép nào đối với các thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp trên Trang Web. Thông tin cá nhân của quý khách được lưu giữ tại Hoa Kỳ. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về an ninh trên Trang Web của chúng tôi, quý khách có thể gửi email đến địa chỉ info@KhoeDepTuNhien.com hoặc  skincare@EileenMai.com.

Cập nhật Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân của chúng tôi
Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này trong từng thời điểm. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải chính sách được sửa đổi tại đây. Chúng tôi khuyến cáo quý khách nên xem xét Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này một cách định kỳ. Xin vui lòng xem ngày hiệu lực của Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân tại phần đầu của trang này.

Lựa chọn của quý khách

Cập nhật thông tin của quý khách
Quý khách có thể xem xét, thay đổi hoặc đề nghị xóa bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi email đến địa chỉ info@KhoeDepTuNhien.com hoặc  skincare@eileenmai.com

Gỡ bỏ lựa chọn và quản lý các ưa thích của quý khách
Quý khách có thể lựa chọn về việc quý khách có muốn nhận Email từ chúng tôi hay không. Quý khách có thể thay đổi các ưa thích của mình liên quan đến Email vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp chuột vào đường dẫn “hủy bỏ đăng ký” ở cuối mỗi Email mà quý khách nhận được từ chúng tôi, hoặc gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ  info@KhoeDepTuNhien.com hoặc skincare@eileenmai.com. Quý khách có thể hủy bỏ đăng ký nhận Tin nhắn bằng cách liên lạc với  info@KhoeDepTuNhien.com hoặc   skincare@eileenmai.com. Quý khách cũng có thể lựa chọn không nhận thư từ liên lạc bằng cách gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ  info@KhoeDepTuNhien.com hoặc skincare@eileenmai.com và nêu rõ rằng đây là lựa chọn ưa thích của quý khách.

Ngoài ra, nếu quý khách muốn thay đổi các ưa thích khác của mình, v.d., liên quan đến Chuyển giao Kinh doanh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@KhoeDepTuNhien.com hoặc skincare@eileenmai.com. Xin lưu ý rằng nếu quý khách rút lại sự đồng ý của quý khách đối với sự xử lý và/hoặc chuyển giao nhất định, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp cho quý khách các lợi ích của Eileen Mai International Beauty Trực tuyến và xóa bỏ thông tin cá nhân của quý khách nếu được yêu cầu để đáp ứng với yêu cầu của quý khách.

Ý kiến
Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp rất tốt để bảo đảm rằng việc quý khách viếng thăm Trang Web của chúng tôi diễn ra thành công và thông tin cá nhân của quý khách luôn luôn được tôn trọng. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc thắc mắc nào về các chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ  info@KhoeDepTuNhien.com  hoặc   skincare@eileenmai.com

Bản quyền tác giả © Eileen Mai International Beauty. Bảo lưu mọi quyền trên toàn thế giới.